INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I
POLITIETS FISKEKLUB VIKTOR

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes mandag d. 10. marts 2003 kl. 1700 i kantinen på Station City, Halmtorvet.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til lovene:
 
a.  Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg.
 
b.  Beretning om klubbens virksomhed (Formandens beretning og bådinspektørens beretning).
 
c.  Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastsættelse af kontingent
 
d.  Behandling af indkomne forslag. Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Hvert fremmødt medlem må medbringe to skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag. Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til formanden, kassereren, bådinspektøren og redaktøren på hver kr. 3000,-.
 
e.  Valg jfr. vedtægternes pgf. 3. På valg er: (for 2-årige perioder) kasserer Henning Schmidt (villig til genvalg) næstformand Michael Vilborg (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Bo Hass Jensen (villig til genvalg).
Valg af suppleanter (1 år). Bestyrelsen foreslår Preben Hytholm og Jan Ejler (begge villige til genvalg)
Valg af to revisorer samt 1 revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår Ole Parker Sørensen og Magnus Andreasen som revisorer, samt Jens Møller Jensen som revisorsuppleant. (Ole Parker og Jens Møller er villige til genvalg. Magnus har endnu ikke givet tilsagn).
 
f.  Eventuelt.


I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad (skippergryde) og lidt at drikke. Ønsker du at deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig til ka. Bo Hass Jensen, St. City, lok. 4140, via tjenestepost eller via Out-Look. Tilmelding til spisning senest den 5. marts 2003.
 
På bestyrelsens vegne

Bent Hytholm Jensen, formand.