Politiets Fiskeklub


Viktor


MAJ 2022 | NYHEDSBREV NR. 130Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med Viktor

Seneste fangster (Flemming W., Bent H., Claus C.)

Referat fra Lucius´generalforsamling (20.04)

Skibet Viktor (bookningregler, juniorture m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Bliv medlem af Viktor (indmeldelse)

Bliv medlem af SU (via foreningen Lucius)

Bliv medlem af Fiskeringen (via foreningen De Blå Blink)


 

[ Til Top ]

 

Viktors bestyrelse


Formand
Karl Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
4050-1303
mail

Juniorleder
Jens Jensen
3131-6406
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


 

[ Til Top ]

 

Kommende klubture med skibet Viktor


Maj 2022


Mandag 2. maj
Junioraftentur: 17-21
Skipper: Jens J.

Søndag 8. maj
Dagtur: 08-16

Skipper:

Onsdag 11. maj
Aftentur: 17-21

Skipper: Ole P.

Mandag 16. maj
Dagtur: 08-16

Skipper: Per T.

Maj/Juni 2022


Onsdag 18. maj
Aftentur: 17-21

Skipper:

Fredag 20. maj
Junioraftentur: 17-21
Skipper: Jannick L.

Søndag 5. juni
Dagtur: 08-16

Skipper: Finn M.

Onsdag 8. juni
Aftentur: 17-21

Skipper:

Juni/Juli 2022


Fredag 10. juni
Junioraftentur: 17-21
Skipper: Jens J.

Mandag 13. juni
Dagtur: 08-16

Skipper: Per T.

Onsdag 15. juni
Aftentur: 17-21

Skipper:

Søndag 19. juni
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Jens J.


Medlemmer
Dagtur: kr. 60,-
Aftentur: kr. 30,-

Ikke-medlemmer
Dagtur: kr. 100,-
Aftentur: kr. 85,-

Juniorer
Juniorture: gratis.
Øvrige ture: halv pris.


 

[ Til Top ]

 

Seneste fangster


Brasen

23. april 2022


af Bent Hytholm Jensen


Bent fisker meget i Store Vejle Å, som rummer store fisk af mange forskellige arter. På denne tur var det brasenerne, der var målet.


Bent med brasen på 2,3 kilo

(foto: Bent Hytholm Jensen)


 

[ Til Top ]

 

Ising

17. april 2022


af Flemming Weidemann


Flemming fisker mange forskellige arter gennem sæsonen og her sidder han med en fin ising på 390 gram.


Flemming med fin ising

(foto: Flemmnig Weidemann)


 

[ Til Top ]

 

Lidt fra åen

29. marts 2022


af Claus Søndergaard


Lidt fotos fra et par ture i marts til Tryggen, hvor morgenerne var kolde, og fiskeriet blev besværliggjort af is i løberingene.


Kølig morgen

(foto: Claus Søndergaard)


Heldigvis klarede det op i løbet af dagene, og ved frokosttid døsede man hen ved varmen fra forårssolen.


Modlys

(foto: Claus Søndergaard)


Det blev både til rimter, aborrer og havørreder – ingen kæmper, men et par ok fisk hist og her.


Claus med fin ørred

(foto: Claus Søndergaard)


Bortset fra fiskene berigede åen blandt andet også med isfugl, traner, mink, rød glente og øvrige bevinget elementer.


Knæk og bræk - Claus Søndergaard


 

[ Til Top ]

 

Referat af generalforsamling i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96
-
Afholdt
onsdag den 20. april 2022 ved Bagsværd Sø

Fremmødt fra bestyrelsen var Claus Søndergaard Nielsen, Jacob Staal Trust-Anderberg og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt revisor Henning Schmidt og Jørgen Moeslund Mains.Hygge ved Bagsværd Sø


Indledningsvis bød formanden Claus Søndergaard velkommen til generalforsamlingen i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, hvorefter vi overgik til generalforsamlingens dagsorden.

Ad dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henning Scmidt som dirigent. Forslaget enstemmigt vedtaget. Referent udpeget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, 14 dage før, idet GF var indvarslet på hjemmeside d. 16-03-22. Ingen indsigelser vedr. afholdelse/indvarsling af generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. Dirigenten nævnte, at den samlede bestyrelse var på valg.

Ad dagsordenens pkt. 2 – Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsen, hvor formanden Claus Søndergaard aflagde bestyrelsens beretning. 

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2021

Velkommen til generalforsamlingen i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96. Det er dejligt at se, at så mange af de faste deltagere igen har fundet tid til at deltage i mødet, særligt når det nu igen i år afholdes i det grønne.

Bestyrelsen har efter den seneste generalforsamling fortsat klubarbejdet med Per Stig som kasserer, Jacob Staal som næstformand og undertegnede som formand.

 Året er heldigvis forløbet uden de store problemer, og bestyrelsen har derfor ikke set sig nødsaget til at afholde egentlige bestyrelsesmøder, men har i stedet været lidt ude og fiske.

Endnu et fiskeår er gået med diverse udefrakommende udfordringer, men mange af klubbens medlemmer har desuagtet været ude ved vandene og fanget nogle fine fisk.

En stor fisk er jo heldigvis ikke forudsætningen for en god fisketur, men der er alligevel et par flotte fisk, der fortjener at blive fremhævet.
Jeg kan jo starte med flere grove aborrer til op lige under 2 kilo fanget i det sene forår. Også andre rovfisk som gedde og sandart er kommet på land, herunder en rigtig god sandart på 6 kg lige ud.

Af fredfisk er der fanget flotte brasener omkring 3 kilo, rimter over 2 kilo, karper, græskarper, suder, skalle – og en rudskalle på næsten et kilo helt ovre fra den eksotiske Gudenå. Så det er tydeligt, at medlemmerne har ydet en god indsats gennem året.

Der har ikke været arrangeret klubture i løbet af året, men bestyrelsen har talt lidt uforpligtende om at prøve at arrangere et par klubture i løbet af 2022. Det kan være et par ture efter fyraften, eller måske en dagstur til et godt vand.

Hvis nogle af medlemmerne har ønsker i den retning, så hører bestyrelsen gerne om det.

Klubben har i alt 161 medlemmer fordelt på 160 seniorer og 1 familie, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år.Lucius´ formand Claus Søndergaard styrer!


Klubbens faciliteter er stadig forankret i SU, der har ca. 20 faciliteter fordelt på diverse både, en trailerbåd og en god håndfuld søer og moser, der må fiskes i.

Endvidere har vi mulighed for gæstekort til 3 store midtjyske fiskeklubber med masser af lækre åer. Så der er altså stadig god mulighed for at komme ud og fiske.

Og så bør faciliteten i Lammefjords Kanalerne fremhæves. Fiskeriet er gennem det sidste stykke tid blevet meget populært, og det er ikke uden grund. Det er relativt nemt at komme til, og der bliver fanget nogle rigtig flotte skælkarper op til omkring 8 kilo.
Kanalerne er igen blevet det oplagte sted at tage hen for at prøve lykken med karpefiskeriet.

Hvis man vil følge lidt med i fangsterne og få fiskefeber kan man følge med via Facebook, hvor der er en særdeles aktiv gruppe. De lægger mange fotos op af fisk, men også fiske-hygge!

SU´s bestyrelse fortsætter ihærdigt deres arbejde med at bevare SU og tilbyde medlemmerne nogle gode fiskemuligheder.

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer i Lucius til at deltage i SU`s generalforsamling, hvis man har tid og overskud til at gøre en frivillig indsats. SU kan altid bruge folk. Generalforsamlingen finder sted nu på mandag den 25/4 2022 i Søborg.

Til slut vil bestyrelsen gerne takke Politiets Fiskeklub Viktor for det gode sammenarbejde gennem året.

Endeligt vil jeg som altid ønske alle medlemmer et rigtigt godt fiskeår.

Jeg håber, at folk vil gøre god brug af faciliteterne og komme ud og fange en masse gode fisk.

Knæk og bræk - på bestyrelsens vegne, Claus Søndergaard, formand

Beretningen blev herefter sat under debat, hvor fordelene ved medlemskabet af SU diskuteret, herunder faciliteter og kontingentstigning i SU.

Særligt blev diskuteret udfordringer i SU med manglende involvering fra medlemmer i bestyrelsesarbejde og vedligeholdelse af materiel.

Da der ikke var flere bemærkninger, blev beretningen godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3 – Regnskab fremlægges til godkendelse

Dirigenten gav herefter ordet til kassereren, Per Stig Andersen, der fremlagde regnskabet for 2021. Regnskabet omdelt.

Lucius 96 havde indtægter på 26.482,50 DKK. Der var afholdt udgift til SU på 26.482,50 DKK, udgift til generalforsamling på 343,85 DKK, hvorefter egenkapitalen (med øreafrunding) ved årsskiftet udgjorde 227,50 DKK.

Regnskabet revideret, kassebeholdning konstateret tilstede, og regnskab underskrevet af revisor Henning Schmidt.

Stigende udgifter SU beroede på mindre medlemsfremgang og kontingentstigning.

Regnskabet sat til debat. Medlemsnavne vil blive sammenholdt med medlemsnavne i søsterklubben Viktor.

Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4 – Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Valg af bestyrelse

Dirigenten opregnede, at bestyrelsen på 3 personer er på valg hvert år, og at bestyrelsen konstituerer sig selv. På valg var Claus Søndergaard, Per Stig Andersen og Jacob Staal Trust-Anderberg.

Claus, Jacob og Per villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater, og Claus Søndergaard, Per Stig Andersen og Jacob Staal Trust-Anderberg blev valgt til bestyrelsen, der straks konstituerede sig med Claus Søndergaard som formand, Jacob Staal Trust-Anderberg som næstformand og Per Stig Andersen som kasserer.Så er der valg til bestyrelsen!


Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg af 2 revisorer

Dirigenten opregnede, at de to revisorer er på valg hvert år, og at mindst den ene skal vælges blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.

Henning Schmidt villig til genvalg. Der forelå ikke en tilkendegivelse om villighed til genvalg fra Jens Møller Jensen, og Jørgen Moeslund Mains villig til at opstille som revisor.

Ingen andre kandidater, og Henning Schmidt og Jørgen Moeslund Mains valgt som revisorsuppleant.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Eventuelt

Under eventuelt blev der diskuteret ferskvandsfiskeri og tur-muligheder samt det forhold, at pandemien har givet en øget interesse for lystfiskeri og en tilstrømning af medlemmer til klubben.

Afsluttende takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter mødet blev hævet.

Per Stig Andersen, referent


 

[ Til Top ]

 

Skibet Viktor


Skibet har en lukket gruppe på Facebook


Anmod om medlemskab


Regler for bookning af ture med skibet Viktor


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


Juniorturene på skibet Viktor


Information om reglerne på juniorturene

(1)
Gæster viger pladsen for medlemmer uanset tilmeldingstidspunktet.

(2)
En tilmeldt junior er tilmeldt med en forælder eller et familiemedlem.

(3)
Betaling for turen betales til skipperen med kontanter. Anden betalingsform vil ikke være mulig.

Jens Jensen: mobil: 3131-6406, juniorleder.


Nyttig viden om båden Viktor


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


 

[ Til Top ]

 

Nødhjælp - Dansk SøredningsselskabKommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.


 

[ Til Top ]

 

AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på enten marinetraffic eller vesselfinder - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.

Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


 

[ Til Top ]

 

Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


Klik på billedet herunder og se omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


 

[ Til Top ]

 

Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


 

[ Til Top ]

 

SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


 

[ Til Top ]

 

Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


 

[ Til Top ]

 

Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).
Se meget mere på
forbundets hjemmesiden


 

[ Til Top ]

 

Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


 

[ Til Top ]

 

Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på
denne mail og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en
mail.
Vi læser dem alle!


 

[ Til Top ]