Politiets Fiskeklub


Viktor


MARTS 2022 | NYHEDSBREV NR. 128Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Generalforsamlingen (05-04-2022)

Kommende klubture med Viktor

Duelighedskursus

Kysttur (31-03-2022)

Kystmesterskabet (21-04-2022)

Klubmesterskabet (05-05-2022)

Skibet Viktor (bookningregler, juniorture m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Bliv medlem af Viktor (indmeldelse)

Bliv medlem af SU (via foreningen Lucius)

Bliv medlem af Fiskeringen (via foreningen De Blå Blink)


Vigtige datoer


Generalforsamlingen: tirsdag den 5. april 2022 på Teglholmen.
Kystmesterskabet: torsdag den 21. april 2022 på Møn.
Klub
mesterskabet: fredag den 6. maj 2022 på Øresund.


 

[ Til Top ]

 

Viktors bestyrelse


Formand
Karl Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
4050-1303
mail

Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


 

[ Til Top ]

 

Generalforsamling i Viktor


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 5. april 2022 kl. 1700, i Efterforskningshuset på Teglholm Allé 1-3, 2450 København SV (indgang nr. 1).


Generalforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til lovene:

(A)
Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg
.

(B)
Beretning om klubbens virksomhed
(formandens- og bådinspektørens beretninger).

(C)
Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år:
Voksne 35,- pr. måned og juniorer 25,- pr. måned.

(D)
Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag.

Indkomne forslag p.t.:

1.
Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til: formanden, næstformanden, bådinspektøren og mesterskabsarrangøren på hver kr. 3000,-

2.
Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr. 4000,-

3.
Bestyrelsen foreslår, at redaktøren i 2022 modtager en godtgørelse på 250,- kr. pr. nyhedsbrev, der udsendes den 1. i hver måned. Max. 12 stk.

4.
Bestyrelsen foreslår, at klubben indstiller Bent Hytholm Jensen som æresmedlem.

(E)
Valg jf. vedtægternes § 3
.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
På valg er: formanden Karl Kristian Jensen (villig til genvalg), og bestyrelsesmedlemmerne Preben Hytholm Jensen, Lars Mogensen og Jens Jensen (alle villige til genvalg).

Valg af 2 suppleanter (for 1 år)
På valg er: Morten Elkjær Søndergaard og Steen Norgrav (villige til genvalg).

Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant (for 1 år)
Bestyrelsen foreslår: Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen som revisorer og Claus Søndergaard som revisorsuppleant (alle er villige til genvalg).

(F)
Eventuelt

Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt diverse gavekort til årsvinderne og hvervepræmie, ligesom der vil blive trukket lod om gavekort blandt de indsendte fangstrapporter for 2021.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke.

Efter maden fortsættes der med et spændende indlæg.

Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisning og det spændende foredrag er det nødvendigt, at du tilmelder dig til Morten Søndergaard på flg. mailadresse:
mes003@politi.dk eller via sms til Mortens mobil: 6137-2477 senest tirsdag den 22. marts 2022.

På bestyrelsens vegne, Karl Kristian Jensen, formand


 

[ Til Top ]

 

Kommende klubture med skibet Viktor


Marts/April 2022


Mandag 21. marts
Dagtur: 08-16

Skipper: Per T.
 

Søndag 27. marts
Dagtur: 08-16

Skipper:

Søndag 3. april
Dagtur: 08-16

Skipper: Per T.

Fredag 8. april
Junioraftentur: 17-21

Skipper: Jens J.

April 2022


Mandag 11. april
Dagtur: 08-16

Skipper: Per T.

Søndag 17. april
Dagtur: 08-16

Skipper:

Mandag 18. april
Junioraftentur: 17-21

Skipper: Jens J.

Mandag 25. april
Dagtur: 08-16

Skipper:

April/Maj 2022


Onsdag 27. april
Dagtur: 08-16

Skipper: Jørgen K. L.

Mandag 2. maj
Junioraftentur: 17-21
Skipper: Jens J.

Søndag 8. maj
Dagtur: 08-16

Skipper:

Onsdag 11. maj
Aftentur: 17-21

Skipper: Ole P.


Medlemmer
Dagtur: kr. 60,-
Aftentur: kr. 30,-

Ikke-medlemmer
Dagtur: kr. 100,-
Aftentur: kr. 85,-

Juniorer
Juniorture: gratis.
Øvrige ture: halv pris.


 

[ Til Top ]

 

Kysttur(foto: Viktor)(foto: Kent Astrup)

Torsdag den 31. marts 2022

Kyststængerne og hyggen skal luftes igen.
Hvor turen går hen, afgør vi et par dage før, da vind og vejr bestemmer.
Jeg kunne godt tænke mig at komme til Omø igen - også selvom den seneste tur i november 2021 ikke gav det store udbytte.
Seneste tilmeldingsfrist er torsdag den. 24 marts 2022.


Tilmelding til Steffen Horvath
Mobil: 4191-0006 ● mail: sho008@politi.dk tilmelding via hjemmesiden


 

[ Til Top ]

 

Kystmesterskabet(foto: Viktor)(foto: Kent Astrup)

Torsdag den 21. april 2022

Så er det tid til kystmesterskabet. Destination afgøres igen nogle dage inden. Hvis vejret tillader det, vil jeg ikke afvise, at vi genbesøger Møn, da vi har mange pladser inden for rimelig køreafstand, og skulle vi blive lige så mange som sidst, er det en fordel med god plads, ligesom der er fine bænke/borde. Jeg vil igen diske op med grillede pølser og lidt vand/øl


Tilmelding til Steffen Horvath
Mobil: 4191-0006 ● mail: sho008@politi.dktilmelding via hjemmesiden


 

[ Til Top ]

 

Klubmesterskabet

Fredag den 5. maj 2022

Se mere her


 

[ Til Top ]

 

Skibet Viktor


Skibet har en lukket gruppe på Facebook


Anmod om medlemskab


 

[ Til Top ]

 

Regler for bookning af ture med skibet Viktor


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.


Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


 

[ Til Top ]

 

Juniorturene på skibet Viktor


Information om reglerne på juniorturene

(1)
Gæster viger pladsen for medlemmer uanset tilmeldingstidspunktet.

(2)
En tilmeldt junior er tilmeldt med en forælder eller et familiemedlem.

(3)
Betaling for turen betales til skipperen med kontanter. Anden betalingsform vil ikke være mulig.

Jens Jensen: mobil: 3131-6406, fungerende juniorleder.


 

[ Til Top ]

 

Nyttig viden om båden Viktor


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


 

[ Til Top ]

 

Nødhjælp - Dansk SøredningsselskabKommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.


 

[ Til Top ]

 

AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på enten marinetraffic eller vesselfinder - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.

Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


 

[ Til Top ]

 

Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


Klik på billedet herunder og se omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


 

[ Til Top ]

 

Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


 

[ Til Top ]

 

SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


 

[ Til Top ]

 

Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


 

[ Til Top ]

 

Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).


Se meget mere på forbundets hjemmesiden


 

[ Til Top ]

 

Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


 

[ Til Top ]

 

Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på
denne mail og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en
mail.
Vi læser dem alle!


 

[ Til Top ]