Politiets Fiskeklub


Viktor


JULI 2020 | NYHEDSBREV NR. 108
Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med Viktor

Generalforsamlingen (25.08)

Klubmesterskabet (31.08)

Seneste fangster (Kim L., Mads B., Morten S.)

Skibet Viktor (bookning, oplevelser m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)


Vigtige datoer i 2020


Generalforsamlingen

Tirsdag den 25. august 2020


Klubmesterskabet

Mandag den 31. august 2020


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange, som jeg kunne ønske mig).


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Kommende klubture med skibet Viktor


Juli 2020


Torsdag 2. juli
Aftentur: 17-21
Skipper: Erik O.

Søndag 5. juli
Dagtur: 08-16
Skipper: Jan A.

Mandag 6. juli
Dagtur: 08-16
Skipper: Per T.

Lørdag 15. august
Juniordagtur
Skipper:


August 2020


Onsdag 19. august
Aftentur: 17-21
Skipper: Per T.


Søndag 23. august
Dagtur: 08-16
Skipper: Per T.

Mandag 24. august
Dagtur: 08-16
Skipper: Erik O.

Onsdag 26. august
Aftentur: 17-21
Skipper:


Aug./Sept. 2020


Lørdag 29. august
Juniordagtur
Skipper:

Mandag 7. sept.
Dagtur: 08-16
Skipper: Per K.

Onsdag 9. sept.
Aftentur: 17-21
Skipper:

Lørdag 12. sept.
Juniordagtur
Skipper:


Book en plads og se alle fremtidige ture i turkalenderen


Skipper-afregning for turene med skibet Viktor
Bank: 1551 + 8072221
 eller MobilePay: 539372


[ Til Top ]


Indkaldelse til generalforsamling
i Politiets Fiskeklub Viktor


Tirsdag den 25. august 2020 Kl. 1700


Efterforskningshuset
Teglholm Allé 1-3, 2450 København SVGeneralforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til lovene:

A.
Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg.

B.
Beretning om klubbens virksomhed (formandens og bådinspektørens beretninger).

C.
Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent.

D.
Behandling af indkomne forslag.

E.
Valg jf. vedtægternes § 3.

F.
Eventuelt (overrækkelse af diverse årspokaler og præmier).

Ad. D - forslag

Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag.

Indkomne forslag p.t.:

1.
Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til formanden, næstformanden, bådinspektøren og mesterskabsarrangøren på hver kr. 3.000,-

2.
Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr. 4.000,-

3.
Bestyrelsen foreslår at redaktøren i 2020 modtager en godtgørelse på 250,- kr. pr. nyhedsbrev, der udsendes den 1. i hver måned. Max. 12 stk.

4.
Bestyrelsen foreslår, at klubbens hjemmeside erstattes af nyere/tidssvarende hjemmeside. Beløbsgrænse max. 50.000-60.000 kr.

5.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år: voksne kr. 35,- pr. måned og juniorer kr. 25 pr. måned.

Ad. E - valg

På valg er (for 2-årige perioder):
Formand Karl Kristian Jensen (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Lars Mogensen (villig til genvalg) og bestyrelsesmedlem Bent Hytholm Jensen (ikke villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet Jens Jensen.

På valg er (for 1-årige perioder):
Bestyrelsessuppleant Morten Elkjær Søndergaard (villig til genvalg), bestyrelsessuppleant Tonny Carstensen (villig til at overlade sin plads). Bestyrelsen foreslår i stedet Steen Norgrav.

På valg er endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (for 1-årige perioder)
:
Bestyrelsen foreslår Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen som revisorer, samt Claus Søndergaard som revisorsuppleant (alle er villige til genvalg).

Ad. F. - Eventuelt (herunder præmier, spisning og foredrag).

Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt gavekort til de forskellige årsvindere og for hvervepræmien samt blive trukket lod blandt årets skribenter og blandt indsendte fangstrapporter for 2019.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke.

Efter maden fortsættes der med et spændende foredrag.

Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisningen og det spændende foredrag, er det nødvendigt, at du tilmelder dig til Morten Søndergaard på mobil: 6137-2477 eller via mail senest torsdag den 20. august 2020.

Tilmelding er absolut nødvendig, da der skal printes gæstekort, som skal bæres synligt ved ethvert besøg i Efterforskningshuset. Husk derfor at anføre dit fulde navn.

NB! Alle skal tilmelde sig påny!

På bestyrelsens vegne
Karl Kristian Jensen, formand

[Top]


Klubmesterskabet 2020

Mandag den 31. august 2020

Skibet
Vi har booket Skipper Dyt og skibet ”Havstrygeren”, der har plads til 42, men vi stopper ved 30 tilmeldinger, for at få så god plads som muligt til at fiske.
Se mere om skibet her.
Mødetid og sted
kl. 07.45 i Helsingør Kulturhavn (Gamle Statshavn).
Kørevejledning til Havstrygeren
Havstrygeren ligger ved kaj i Havnegade. Det er bysiden af den gamle Statshavn, dér hvor toget kører på gaden.
Der er P-betalingsplads lige overfor (pris ca. kr. 70 for hele dagen) og gratis P-pladser ca. 300 meter fra bådene (henne i lyskrydset ud til Kronborg Slot).
Du står selv for transporten til og fra Helsingør.
Pris
Kr. 250,00. I prisen er inkluderet morgen- og aftensmad samt 2 pakker orm.
Tilmelding
Af hensyn til det begrænsede antal pladser og madbestillingen, er tilmelding nødvendig og bindende.
Tilmeldingen med navn og tlf.nr. skal ske via hjemmesiden, og kun i nødstilfælde direkte til Preben Hytholm på sms til mobil 4097-8605.
Indbetaling
Skal helst ske samtidig med tilmeldingen, dog senest den 16. august 2020, til klubbens bank konto (Danske Bank): 1551 - 8072221 eller som noget NYT til klubbens MobilePay: 539372.
Vigtigt ved MobilePay! Skriv "Klubm. 2020" + for- og efternavn på betaleren.
Afbud
Afbud modtages indtil søndag den 16. august 2020 kl. 12.00, hvor det indbetalte gebyr bliver refunderet, hvis der samtidig med afbuddet oplyses et bankkontonummer eller et MobilePaynummer til klubbens kasserer på mail: klu009@politi.dk.
Afbud efter den 16. august 2020 skal skriftlig begrundes og her er det kun klubbens bestyrelse, der kan godkende en evt. refusion af det indbetalte deltagergebyr.
Præmier
I lighed med tidligere år er der præmier til deltagerne med flest point, til storfangeren og til sildekongen.

Præmieoverrækkelse og spisning
Præmieoverrækkelsen og spisning (stegt flæsk) finder i år sted hos
Restaurant Tante Maren, Farum Hovedgade 51, 3520 Farum.


Forventet tidsplan


Kl. 07.45
Ankomst og tilmelding til mesterskabsarrangør, pladsfordeling på skib, udlevering af orm og klargøring af grej.

Kl. 08.00
Afsejling fra Helsingør, samling under dæk for indtagelse af morgenmad.

Kl. 08.15
Fiskeriet kan begynde når klokke lyder (afhængig af sejltid til fiskeplads).

Kl. 15.00
Fiskeriet stopper på vandet.

Kl. 15.15
Anløb Helsingør Kulturværft.

Kl. 16.10
Ankomst til spisestedet i Farum.

Kl. 16.30
Præmieoverrækkelse.
I lighed med tidligere år er der præmier til deltageren med flest point, til storfangeren og til sildekongen.

Kl. 17.00
Spisning.


Konkurrenceregler


(1)
Hver deltager må kun fiske med 1 klargjort stang.

(2)
Stang nummer 2 må være klargjort med hjul og line gennem stangøjerne, men uden tackel.

(3)
Stangen der bruges må kun være forsynet med pirk/blink og max. 2 ophængere. Dette giver tilsammen 3 kroge (gerne trekroge).

(4)
Der må gerne fiskes agnfiskeri, men kun med i alt 3 kroge.

(5)
Der fiskes fra skipperen ringer på klokken første gang på første fiskeplads, og indtil skipperen ringer af igen for hjemsejlads. Der fiskes hele dagen, og der er ingen officielle pauser.

(6)
Alle fisk der indvejes - med undtagelse af sild og hornfisk - skal være fanget foran gællerne. Er dette ikke tilfældet, skal fisken genudsættes eller halen skæres af.

(7)
Enhver der har fast fisk på linen har ret til at fighte denne. Andre skal om nødvendigt tage sit grej ud af vandet.

(8)
Båddommeren er øverste myndighed hvad angår konkurrencen og dennes afvikling, herunder indvejning og måling af fisk. Båddommeren SKAL diskvalificere enhver der ikke følger disse regler, eller som opfører sig usportsligt.

Point-udregning

A).
Der gives artspoint én gang for hver art, der overholder eventuelt mindstemål.

B).
Overskydende centimeter over mindstemålet giver et point pr. centimeter for alle fisk af en art. Dog må der max. indvejes 5 hvillinger.

Fisk uden mindstemål

C).
Alle fisk uden mindstemål giver 10 point - undtagen makrel der giver 20 artspoint.

D).
Efterfølgende fisk giver 5 point.

E).
Der må max. indvejes 5 fisk pr. art i denne kategori.

F).
Af sikkerhedshensyn gives der ikke point for fjæsing.

Ved pointlighed er det dén der har fanget den mest pointgivende fisk der vinder. Kan det ikke afgøres på den måde, trækkes der lod ved dommerens foranstaltning.

Klubmesterskabets mindstemål

Ising 25,0 cm - Hvilling 23,0 cm - Lubbe 30,0 cm - Multe 20,0 cm - Mørksej 40,0 cm - Pighvarre 30,0 cm - Rødspætte 27,0 cm - Rødtunge 26,0 cm - Sej 40,0 cm - Skrubbe 25,5 cm - Slethvarre 30,0 cm - Torsk 40,0 cm - Tunge 24,5 cm.

Fisk der ikke er nævnt: ”Spørg båd-dommeren”


Husk gyldigt fisketegn!


På gensyn og knæk og bræk
Preben Hytholm Jensen
hytholm@vip.cybercity.dk
mesterskabsarrangør


[Top]Seneste fangster

En lille aftenberetning fra Kastellet

2. juni 2020

af Kim Lundager

Tirsdag den 2. juni 2020 var jeg på en kort aftentur.
Kort tids fiskeri med "dræber-baiten", en bestemt gummi-shad, gav en lille tyksak af en gedde på 83 cm.
Den huggede "helt ude i kastet" og dens kondition gjorde, at der gik lidt tid, inden den kom på afkrogningsmåtten og kunne beundres.
Den lever dog i bedste velgående i Kastellets indre voldgrav igen.


(foto: Kim Lundager)

Furesøen leverede igen

19. maj 2020

Tirsdag den 19. maj 2020 var jeg en tur på Furesøen, hvor jeg stævnede ud fra Holte Yacht Klub i en af Fiskeringens nye alu-joller. En fryd for øjet og fiskehjertet:-)
Jeg skulle endvidere genafprøve mit relativt nyindkøbte elektronik. Det blæste dog desværre nærmest en halv "pelikan" sidst på dagen, hvorfor jeg opgav omkring kl. 1300 og vendte hjem.
Der forinden havde jeg dog lige fået vedhæftede gedde på 87 cm. på krogen, selvfølgelig på "super-dræberen" af en gummi-shad, igen.
Efter en kort fight kom den i båden, blev målt og fotograferet og kom den skånsomt retur i sit rette element. Den gav en fin fight.


(foto: Kim Lundager)

Streetfishing i København

12. maj 2020

Tirsdag den 12. maj 2020 var jeg på en kort aftentur til Damhussøen, hvor jeg fik denne lille fine gedde på strækningen ved Ålekistevej.
Til historien bør det lige undtagelsesvis nævnes, uden at skulle prale, at der stod en ung mand og fiskede ihærdigt med spinder lige ved Ålekistevej, der hvor svanerne og ænderne, normalt ligger og hviler sig. Han kastede og fik næsten konstant grøde med ind. Jeg sagde til ham, at jeg lige ville pakke ud medens at vi talte sammen, hvorefter jeg så ville gå nogle meter længere mod vest for ikke at forstyrre ham.
Da jeg riggede til, vist jeg ham, hvad jeg ville fiske med, DRÆBER-SHADEN, som jeg havde stor tiltro til. Han kiggede noget mistroisk på mit valg af agn og mente, at den var for tung til Damhussøen. Hvor om alting er, efter at have rigget grejet til, gik jer lidt længere mod vest.
Allerede i første kast havde jeg kontakt, en gedde huggede næsten inde ved breden, men blev ikke rigtigt kroget. Andet kast var der en følger, angiveligt samme fisk. 3. kast var der fast fisk allerede helt ude i kastet. Den unge mand nævnt tidligere, så, at jeg fightede en fisk og kom hurtigt hen til mig med udbruddet: "Det er fandme løgn", det er ikke sandt.
Så måtte jeg lige fortælle ham, at jeg allerede i første kast havde haft bid. Han fik set fisken på måtten. Fisken målte 85 cm og var i en fin kondition.
Den unge mand fik lige lov til at tage et billede, ikke af fisken, men af dræber-shaden. Det skulle han ud og investere i, da det var helt uforståeligt, nu havde han fisket i over en time uden at fange noget, og så kom jeg blot og allerede i 1. kast havde bid og i 3. kast var fisken fanget.


(foto: Kim Lundager)

Gedde-premiere på Furesøen

1. maj 2020

Endelig oprandt præmieredagen, hvor vi igen måtte fange "sømkasserne". Jeg havde sat Asger Jensen stævne på Furesøen, hvor vi stævnede ud fra Holte Yacht-klub kl. 0800 om morgenen. Det var et forrygende flot vejr. Der var nærmest ingen vind.
Vi riggede til inde ved kajen, hvorefter vi stævnede ud i "Store Kalv" og dørgede op imod Birkerød Roklub i bunden af Store Kalv. Vi var blot lige kommet ud af havnen i Holte, før første gedde meldte sin ankomst.
Den huggede på igen, tør jeg godt sige, på "dræber-shaden". Gedden blev hurtigt taget indenbords, afkroget og skånsomt genudsat. Så var vi jo ligesom i gang.
Senere på dagen på vej ud af Store Kalv med kurs mod Furesø Badet, meldte nr. 2 sin ankomst. Den huggede på en Savage Gear wobler og gav en fin fight. Den blev afkroget i vandet, da gedden ikke havde den størrelse, som gjorde, at jeg ville prale af den.
Vi fiskede lidt ude i Selve Furesøen, hvor vi blandt andet også traf bestyrelsesmedlemmet, Bent Hytholm-Jensen, der også var ude på premieredagen. Han havde fået et par stykker som han sagde, men ikke noget med noget størrelse på.


(foto: Kim Lundager)

Da selve Furesøen ikke gav noget af sig, besluttede Asger og jeg os for at forsøge os med kastefiskeriet. Vi lagde jollen lige omkring Store Kalvs udmunding i selve Furesøen, hvor vi kastefiskede ind mod den sydlige kant af Store Kalv.
Jeg fiskede her med en godt 20 cm "dræber-shad" med vægtbelastning. Efter nogle kast fik jeg pludselig en solidt hug helt ude i kastet.
Allerede ved den første del af fighten, kunne jeg mærke, at der var tale om en fisk af fornuftig størrelse. Da fisken efter nogle minutter lod sig trække ind til båden kunne vi se, at det fangst net, som var medbragt var for lille, et forsøg med nettet mislykkedes, hvorfor jeg besluttede at håndlande fisken med gælle-grebet.
Da jeg fik hevet fisken op i båden, kunne jeg se, at fisken havde potentiale til at blive en PR for mig. Min tidligere lå på 100 cm.
På fangstmåtten målte den 105 cm og blev efterfølgende vejet til 5,6 kilo en meget slank madamme. Hun blev skånsom genudsat med besked på, at sætte sig på fedekur til vores næste møde:-)
Dagen sluttede med, at vi havde fået 4 fisk i båden, men kun hende på 105 cm som værd at vise på foto.
Gummi-shaden/dræber-shaden, havde igen igen bevist sit værd. Indviede vil vide, hvad jeg mener hermed.

Mvh. Kim Lundager


[ Til Top ]


Gedder i maj måned

1. maj 2020

af Mads Hegnsborg Bruun

Maj måned har budt på et par forskellige fisketure for mit vedkommende.
Det startede med Geddepremieren den 1. maj 2020 på Esrum sø.
Båden blev fuldt rigget til med ekkolod, stangholdere, paravaner osv. Der blev virkelig satset stort. Desværre blev turen en stor 0 bon med kun 1 hug af en lille fisk helt inde ved båden.


(foto: Mads Hegnsborg Bruun)

Den 6. maj 2020 skulle der så tages revanche overfor gedderne. Denne gang blev det til en kort tur på Bastrup sø. Der var tid til 2-timers fiskeri, men det lønnede sig dog heldigvis med 2 fine gedder. Den største på 3,2 kilo. Og den anden lidt mindre.
Derudover blev der mistet en fisk ved nettet og yderligere 3 hug. Så alt i alt en god dag på dagen.


(foto: Mads Hegnsborg Bruun)

En uges tid senere skulle jeg og to kammerater forsøge at overtale nogle havørred i Isefjorden. Vi planlagde derfor en sheltertur til Orø, hvor Østløbet skulle tæskes igennem.
Status for de 2 dages intense fiskeri blev til en helvedes masse hornfisk (nærmest hver kast) og en meget flot fjordørred på 45-50 cm og 1,3 kilo til et muligt fremtidigt medlem Andreas.


(foto: Mads Hegnsborg Bruun)

Sidst på måneden kunne der sniges en sidste tur ind d. 29/5. Det var geddefiskeriet der skulle have et forsøg igen. Denne gang skulle jeg og min far prøve Søndersø for første gang. Vi prøvede et par forskellige spots og efter en times tid endte vi ved badebroen, hvor der kunne ses en masse skaller på loddet. Efter et par timer med kast ind mellem skallerne havde min far fanget 2 flotte gedder på ca. 2,5 kilo.


(foto: Mads Hegnsborg Bruun)

Sidst på måneden kunne der sniges en sidste tur ind den 29. maj 2020. Det var geddefiskeriet, der skulle have et forsøg igen. Denne gang skulle jeg og min far prøve Søndersø for første gang.
Vi prøvede et par forskellige spots og efter en times tid, endte vi ved badebroen, hvor der kunne ses en masse skaller på loddet.
Efter et par timer med kast ind mellem skallerne havde min far fanget 2 flotte gedder på ca. 2,5 kilo.
Vi fiskede herefter lidt videre langs nordsiden af søen, min far på spinnestang og jeg selv på flue. Efter kort tid er min far igen den heldige af os to og får en mindre gedde på min fluestang, som han lige skulle prøve et kast på.
Opsummering på turen må efterfølgende være, at jeg ikke skal fiske med min far, da han fanger alle fisk.

Mvh. Mads Hegnsborg Bruun


[ Til Top ]


Gedde-premiere på Donse Dam

1. maj 2020

af Morten Søndergaard

Vanen tro gik min gedde-premiere til Donse Dam, en naturskøn skovsø i Nordsjælland, som Fiskeringen har fiskeretten til.
Vejret var med os, men op ad dagen kom de mørke skyer og blæsten.
Min fiskekammerat Anders Villadsens geddeflue i kobber viste atter sit værd - den er ganske enkelt formidabel! Jeg er fan!
Dagens største gedde cuttede mit ellers ret kraftige fluorcarbonforfang - pokkers!


(foto: Morten Søndergaard)

Fiskehilsener Morten Søndergaard


[ Til Top ]


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookgruppe
Anmod om medlemskab
her


Regler for bookning af ture med skibet Viktor


(foto: Morten Søndergaard)


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


[ Til Top ]


Nødhjælp - Dansk Søredningsselskab

Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[ Til Top ]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[ Til Top ]