Politiets Fiskeklub


Viktor


FEBRUAR 2019 | EKSTRA INFOMAILFormand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Konto: 1551 + 8072221 | MobilePay: 539372 | CVR-nr.: 34787751Indkaldelse til generalforsamling
i Politiets Fiskeklub Viktor


Torsdag den 28. marts 2019 Kl. 1700


I Efterforskningshuset
Teglholm Allé 1-3, 2450 København SV


Tilmeld dig herGeneralforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til lovene:

A.
Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg.

B.
Beretning om klubbens virksomhed (formandens og bådinspektørens beretninger).

C.
Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent.

D.
Behandling af indkomne forslag.

E.
Valg jf. vedtægternes § 3.

F.
Eventuelt (overrækkelse af diverse årspokaler og præmier).

Ad. D - forslag

Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag.

Indkomne forslag p.t.:

1.
Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til formanden og bådinspektøren på hver kr. 3.000,-

2.
Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr. 4.000,-

3.
Bestyrelsen foreslår at redaktøren i 2013 modtager en godtgørelse på 250,- kr. pr. nyhedsbrev, der udsendes den 1. i hver måned. Max. 12 stk.

4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år.

5
.
Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes en styrepultsjolle med påhængsmotor samt en bådtrailer. Beløbsgrænse max. 60.000 kr.

Ad. E - valg

På valg er (for 2-årige perioder):
Næstformand Egon Poulsen (villig til genvalg), kasserer Kim Lundager (villig til genvalg),  bestyrelsesmedlem Allan Scheller (villig til genvalg).

På valg er (for 1-årige perioder):
Bestyrelsessuppleanterne Morten Elkjær Søndergaard og Tonny Carstensen (begge er villige til genvalg).

På valg er endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (for 1-årige perioder)
:
Bestyrelsen foreslår Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen som revisorer, samt Claus Søndergaard som revisorsuppleant (alle er villige til genvalg).

F. - Eventuelt, herunder præmier, spisning og foredrag

Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt årskrus (for sidste gang!) og gavekort til de forskellige årsvindere og for hvervepræmien samt blive trukket lod blandt årets skribenter og blandt indsendte fangstrapporter for 2018.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke.

Efter maden fortsættes der med et spændende foredrag.

Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisningen og det spændende foredrag, er det nødvendigt, at du tilmelder dig her eller ved henvendelse til Egon Poulsen på mail:
epo002@politi.dk eller via sms til Egons mobil: 5139-0000 senest torsdag den 14. marts 2019.

Tilmelding er absolut nødvendig, da der skal printes gæstekort, som skal bæres synligt ved ethvert besøg i Efterforskningshuset. Husk derfor at anføre dit fulde navn.

På bestyrelsens vegne - Karl Kristian Jensen, formand.

[Top]


Nye regler for fangstrapportering til årskonkurrencerne


ÅRSPRÆMIER – POLITIETS FISKEKLUB VIKTOR


Hvert år uddeler klubben gavekort på den ordinære generalforsamling til følgende bemærkel-sesværdige kategorier:

Årets skipper
Tildeles det klubmedlem som i løbet af året har ydet en indsats ud over det sædvanlige i relation til klubbens skib "Viktor".


Årets fisker
Viktor afholder hvert år en særlig konkurrence med det formål, at finde Årets Fisker.
Konkurrenceperioden er fra den 1. januar til den 31. december.
Der konkurreres i 34 arter, fordelt på salt- og ferskvandsfisk. De udvalgte arter fremgår af nederst i note 2.
Efter konkurrencens afslutning den 31. december, bliver det endelige resultat regnet sammen, således at hver deltager får sin største tilmeldte fisk i hver art regnet med.
Vinder af konkurrencen som årets fisker er herefter den deltager, som har det højeste antal pointtal. Se note 1 og 2.


Trolling
Tildeles det klubmedlem, der i saltvand fra båd, der skyder fart gennem vandet (trolling) har fanget og fået godkendt den mest pointgivende fisk. Se note 1-3.


Kyst/å/sø
Tildeles det klubmedlem, der fra kyst, å eller sø, dog undtaget P&T, har fanget og fået godkendt den mest pointgivende laks eller ørred. Se note 1-3.


Rovfisk ferskvand
Tildeles det klubmedlem, der har fanget og fået godkendt den mest pointgivende gedde, aborre eller sandart. Se note 1, 2 og 4.


Fredfisk ferskvand
Tildeles det klubmedlem, der under medefiskeri i ferskvand har fanget og fået godkendt den mest pointgivende fisk. Se note 1, 2 og 3.


Årets havfisker
Tildeles det klubmedlem, der har fanget og fået godkendt den mest pointgivende saltvandsfisk fanget fra båd eller kyst. Fisk fanget ved trolling skal tilmeldes Trolling kategorien. Se note 1, 2 og 5.


Note 1

• Konkurrencerne følger kalender året .
• Der konkurreres i arter på særskilt liste. Se note 2.
• Fisken skal være fanget i Danmark eller fra skib udgået fra dansk havn.
• Fisken skal være fanget på stang, line og krog.
• Fisken skal være kroget foran gællerne.
• Fisk fanget i fredningstiden kan ikke deltage i konkurrencen.
• For at deltage i konkurrencen skal der indsendes en fangstrapport til en af bestyrelsen udpeget person, der som listeansvarlig, søger for at oplysningerne fra fangstrapporten bliver opdateret på de aktuelle lister.
• Fangstrapporten skal være tilgået den listeansvarlige senest 1 måned efter fangstdatoen.
• Fangstrapporten skal som minimum indeholde oplysninger om fiskens art, vægt, længde, fangstdato, foto samt en beretning vedr. fangsten.
• Det er bestyrelsens ret at afvise fangstrapporter, hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af oplysningerne. Denne afgørelse ligger alene hos bestyrelsen.
• Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde vælge at tildele en præmie til et medlem, der har gjort en bemærkelsesværdig fangst, der ikke er omfattet af artslisten.


Note 2

Der konkurreres i følgende konkurrencer:
• Årets fisker
• Trolling
• Kyst/sø/å
• Rovfisk i ferskvand
• Fredfisk i ferskvand
• Årets Havfisker
Tilmeldte fisk tildeles point efter en 100% vægt, som er fastsat for hver art i nedenstående liste. Ved pointudregning bruges følgende formel: (Fiskens vægt x 100) divideret med 100 % vægten.
Et eksempel ved en tilmeldt gedde på 9,00 kilo
(9,00 x 100) = 900 divideret med 8,00 = 112,5 point.


Efter konkurrencens afslutning d. 31. december, bliver det endelige resultat regnet sammen, således at hver deltager får sin største tilmeldte fisk i hver art, regnet med i de respektive konkurrencer.
Ved eventuel pointlighed i samme art vinder den korteste fisk (konditionsprincippet).

Artsliste

• Aborre
• Brasen
• Bækørred, å
• Gedde
• Helt
• Græskarpe
• Spejlkarpe
• Skælkarpe
• Karusse
• Knude
• Rimte
• Rudskalle
• Sandart
• Skalle
• Stalling
• Suder
1,4 kilo
4,0 kilo
1,2 kilo
8,0 kilo
1,0 kilo
8,0 kilo
10,0 kilo
10,0 kilo
1,0 kilo
2,5 kilo
2,5 kilo
0,8 kilo
5,0 kilo
0,8 kilo
0,8 kilo
3,0 kilo
• Havkat
• Havørred
• Havørred, trolling
• Hornfisk
• Hvilling
• Ising
• Knurhane
• Laks
• Lange
• Lubbe
• Makrel
• Multe
• Pighvar
• Rødspætte
• Sej
• Sild
• Skrubbe
• Torsk
6,0 kilo
5,0 kilo
5,0 kilo
0,8 kilo
0,8 kilo
0,4 kilo
0,5 kilo
10,0 kilo
10,0 kilo
4,0 kilo
1,0 kilo
2,5 kilo
1,5 kilo
1,0 kilo
10,0 kilo
0,4 kilo
1,0 kilo
12,0 kilo

Note 3

Til kategorierne Trolling og Kyst/sø/å kan der ikke tilmeldes gedde, aborre eller sandart, der skal tilmeldes i kategorien Rovfisk ferskvand. Der ud over kan der ikke tilmeldes Regnbueørred, idet denne art ikke hører naturligt til i Danmark men enten fanges i Put and Take vande eller ved kysterne, når der er sket udslip fra havdambrug.


Note 4

Til kategorien Rovfisk ferskvand kan der ikke tilmeldes ædelfisk (ørred eller laks) der skal tilmeldes i kategorierne Trolling eller Kyst/sø/å afhængigt af fangststedet. Ligeledes kan der ikke tilmeldes Regnbueørred. (Se note 3).


Note 5
Til konkurrencen som Årets Havfisker kan ikke tilmeldes laks, havørred, gedde, aborre, sandart, regnbueørred, eller fisk fanget under trollingfiskeri. (Se note 3-4).

Reglerne er på bestyrelsens vegne revideret af Egon Poulsen og Bent Hytholm og er gældende fra den 1. januar 2019.

[Top]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]Tak fordi du læste med!


Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end modtageren.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.


[Top]